Regulamin

REGULAMIN SERWISU kartki.studio-em.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.kartki.studio-em.pl (zwany dalej "Serwisem") stanowi własność firmy 'Agencja Reklamowa Studio - eM Bień Magdalena', ul. Makuszyńskiego 18, 31 - 752 Kraków, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), NIP: 8652103339, REGON: 180032180, adres elektroniczny: kartki@studio-em.pl, tel. (12) 262-92-58, kom. 608 641 728 (dalej: "Drukarnia").
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów dotyczących produktów poligraficznych oferowanych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Drukarni i Klienta, a także zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych (dalej "Regulamin").
 3. Przez produkty poligraficzne rozumie się sporządzane przez Drukarnię na rzecz Klienta wydruki dokumentów (w tym m. in. kartek świątecznych) wyszczególnionych na stronie internetowej Serwisu, zgodnie ze specyfikacją, właściwościami oraz opcjami dotyczącymi danego produktu wskazanymi na stronie internetowej Serwisu, a wybranymi przez Klienta (www.kartki.studio-em.pl) (dalej: "Produkty poligraficzne" lub "Produkty").
 4. Klientem, korzystającym z Serwisu, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej "Klientem").
 5. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: "Konsument").
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kartki.studio-em.pl z której możliwe jest jego pobranie w formie pliku PDF. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Drukarnią a Klientem. Na żądanie Klienta, Regulamin w formie pliku PDF przesyłany jest na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

§ 2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Drukarnia przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Serwisu działającego pod adresem www.kartki.studio-em.pl przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Złożenie zamówienia poprzez Serwis wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, co Klient potwierdza, poprzez zaznaczenie stosowego pola w formularzu zamówienia. Przedmiotowa akceptacja jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 3. Warunkiem składania zamówień poprzez Serwis jest wypełnienie formularza zamówienia. W trakcie wypełniani formularza Klient podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon oraz adres wysyłki w tym ulicę, numer, miejscowość i kod pocztowy, a w przypadku Klientów nie będących konsumentami dodatkowo także: nazwę firmy oraz numer NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia w Serwisie, wybór rodzaju, liczby i parametrów Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz wybór sposobu dostawy poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza, a następnie zatwierdzenie zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij".
 5. Po złożeniu kompletnego i prawidłowego zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej odpowiedź z Serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie będzie zawierało numer zamówienia nadany automatycznie przez Serwis.
 6. Zamówienie zostanie przyjęte przez Drukarnię do realizacji, po spełnieniu następujących warunków:
  na rachunku bankowym Drukarni zaksięgowana została cena za zamówienie,
  Plik o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, przesłane przez Klienta w trakcie składania zamówienia będą zgodne ze specyfikacją Drukarni.
 7. O spełnieniu warunków o których mowa w ust. 6 powyżej, Klient zostanie poinformowany mailowo. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Drukarni, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, pomiędzy Klientem a Drukarnią dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej zamówionych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Produktów.
 8. Zamówienia nieopłacone przez Klienta, będą anulowane przez Drukarnie po upływie 30 dni od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli Klient opłacił zamówienie, ale przesłane przez Klienta Pliki pozostają niezgodne ze specyfikacją Drukarni lub Klient nie zaakceptował modyfikacji wprowadzonych przez Drukarnię, zamówienie zostanie anulowane na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, opłata uiszczona przez Klienta zostanie mu zwrócona.

§ 3. PLIKI

 1. W przypadku zamówień na produkty o właściwościach określonych przez Klienta (np. kartki świąteczne z logiem etc.), Klient składający zamówienie powinien za pośrednictwem Serwisu przesłać plik zawierający logo firmy, którego ma dotyczyć wydruk (dalej: "Plik" lub "Pliki"). Przesłane Pliki powinny by zgodne ze specyfikacjami określonymi przez Drukarnię, na stronie internetowej Serwisu w formularzu zamówienia.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości posiadanego pliku Klient powinien skontaktować się ze Serwisem celem ich wyjaśnienia, jeszcze przed złożeniem Zamówienia. W przypadku otrzymania Pliku niezgodnego z wymaganą przez Serwis specyfikacją i tym samym nienadającego się do druku, Drukarnia może zażądać od Klienta dokonania niezbędnych modyfikacji, względnie może dokonać takich modyfikacji we własnym zakresie.
 3. Drukarnia nie weryfikuje i nie dokonuje korekty treści do tekstów życzeń przesyłanych przez Klientów w formularzu zamówienia lub drogą mailową, przyjmując, że są one zgodne z ich wolą i mają być drukowane w przesłanej postaci. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w Plikach przesłanych przez Kupującego,. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić realizacji zamówienia.
 4. Drukarnia nie archiwizuje przesłanych przez Klientów Plików. Pliki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Klienta w celu realizacji zamówienia, są usuwane przez Drukarnię po upływie 90 dni od realizacji zamówienia lub jego anulowania.

§ 4. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Produktu widoczna na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Na wszystkie zamówione w Serwisie Produkty Drukarnia wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, poprzez zaznaczenie przycisku "Chcę otrzymywać faktury VAT" dostępnego w formularzu zamówienia. Paragony lub faktury VAT dołączane są do przesyłek do Klienta.
 3. Zaznaczenie przez Klienta przycisku "pokwitowanie: faktura VAT" jest równoznaczne z upoważnieniem Drukarni do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu ceny Produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy oraz płatności. Koszty te są ustalane podczas składania zamówienia poprzez wybranie opcji dostawy. Koszty dostawy obciążają Kupującego.
 5. Serwis przewiduje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Drukarni, prowadzony w banku ING Bank Śląski o numerze: 33 1050 1445 1000 0022 9395 9629, Agencja Reklamowa Studio-eM ul. Makuszyńskiego 18, 31 - 752 Kraków.

§ 5. DOSTAWA

 1. Dostawy produktów zamawianych za pośrednictwem Serwisu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia Produktu z dostawą poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się z Drukarnią przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie.
 2. Przewidziane są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówień, których wyboru Klient dokonuje w momencie składania zamówienia:
  przesyłka kurierska - koszt dostawy 18,45 zł brutto;
  taxi przesyłkowe Barbakan (Kraków, I strefa) - koszt dostawy 25,00 zł brutto;
  odbiór osobisty w siedzibie Drukarni, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18.00.
 3. Przewidywany czas realizacji zamówienia wskazywany jest w formularzu zamówienia i wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia na wykonanie wizualizacji, natomiast od akceptacji projektu oraz otrzymania wpłaty na druk 5 dni roboczych, czyli przesyłka jest gotowa do odbioru lub przekazana kurierowi do wysyłki 6-tego dnia roboczego.
 4. W przypadku zamówień, których miejsce dostawy mieści się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem, przy czym może on wynosić więcej niż 30 dni.
 5. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się jej sprawdzenie w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki wskazana jest odmowa jej odbioru i spisanie w obecności kuriera protokołu określającego stan przesyłki, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Drukarnia ma obowiązek wykonania i dostarczenia zamawianych Produktów bez wad. Drukarnia jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni wobec Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego z Drukarnią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wady fizycznej lub prawnej są określone w szczególności ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zgłoszenia reklamacji Produktów można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adresy wskazane w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu o którym mowa w ust. 3 Klient powinien podać:
  informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj wady Produktu;
  wskazanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  danych kontaktowych składającego reklamację.
 5. Drukarnia ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient wskaże inny sposób przekazania odpowiedzi.
 6. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory zawarte w Plikach dostarczonych przez Klienta. Niezależnie od powyższego Drukarnia informuje, że:
  nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku z tego samego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych urządzeń oraz technik druku pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, co nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji,
  brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym wynikający z różnic występujących pomiędzy sposobem wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku, nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji,
  za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji, z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, nie stanowiące podstawy reklamacji:
  przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2mm, przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) tolerancja błędu może wynieść do 1 mm, przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) tolerancja błędu może wynieść do 1 mm, przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja błędu może wynieść do 0,2 mm, różnice ilościowych i jakościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu nieprzekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
 7. materiały wykorzystane we wzorniku papierów są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku zamówień składanych poprzez Serwis. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
 8. wydruki próbne zw. "próbkami" produktów reklamowych typu kartki świąteczne, kalendarze, zaproszenia ślubne prezentowane przez Drukarnię są przykładowymi i mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od tych, które zostaną wydrukowane na zamówienie. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów, oraz stosowania różnych maszyn drukarskich.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z powyższych ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy i cyfrowy o których mowa w ust. 6 oraz akceptuje ich konsekwencje.
 10. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł z umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Spełniając ustawowy obowiązek informacyjny, wskazuje się, że zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym Drukarnia wskazuje, że w przypadku umów których przedmiotem są produkty poligraficzne przygotowane przez Drukarnię według wskazań i specyfikacji Klienta, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej Serwisu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące Serwis stanowią własność Drukarni lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Serwisu jest zabronione.

§ 9. BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU SERWISU

 1. Drukarnia podejmuje starania w celu zapewnienia w pełni poprawnego i niezakłóconego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Ewentualne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klienci mogą zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wskazując na czym polega nieprawidłowość oraz datę jej wystąpienia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do przeglądania stron Serwisu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Umieszczanie przez Klientów na stronie internetowej Serwisu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z niego przez innych Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustaw szczególnych.
 5. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostało uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałej jego części. W miejsce nieważnych postanowień Regulaminu wchodzą postanowienia zgodne z obowiązującymi przepisami.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2015
 7. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawieranymi pomiędzy Drukarnią, a Klientem będącym Konsumentem, Drukarnia informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Informacja zawarta w ust. 6 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawieranymi pomiędzy Drukarnią, a Klientem nie będącym Konsumentem, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania tych sporów będzie sąd właściwy według siedziby Drukarni.
 10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

Załączniki:

 1. Polityka Prywatności,
 2. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu znajdującego się pod adresem www.kartki.studio-em.pl jest Magdalena Bień, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Agencja Reklamowa Studio - eM Bień Magdalena", ul. Makuszyńskiego 18, 31 - 752 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), NIP: 8652103339, REGON: 180032180, adres elektroniczny: kartki@studio-em.pl, tel. (12) 262-92-58, kom. 608 641 728.
  2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2014.1182 j.t.)
  3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta poprzez Serwis jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, m. in. w zakresie dotyczącym danych osobowych, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Przedmiotowa akceptacja oraz wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, jednak nie udzielenie jej w powyższym zakresie uniemożliwia złożenie zamówienia.
  5. Na stronie internetowej Serwisu mogą znajdować się odnośniki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Drukarnia nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron oraz zaleca zapoznanie się z polityką prywatności przez nich ustaloną.
  6. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu.
 2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień będą przetwarzane i wykorzystywane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Drukarnię zamówienia (tj. w szczególności w celu zawarcia, zmiany bądź rozwiązania umowy, dostarczenia przesyłki, dokonania rozliczeń oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji).
  2. O ile Klient wyrazi zgodę, dane osobowe zbierane podczas składania zamówień będą przetwarzane i wykorzystywane dodatkowo w celu i w zakresie niezbędnym do przesyłania Klientowi informacji handlowej w formie newslettera. Zgoda Klienta, udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość składania zamówień.
  3. Cel i zakres wykorzystywania danych osobowych, o którym mowa w części II. ust. 1 obejmuje udostępnianie przez Drukarnię danych osobowych Klientów innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie i operatorzy płatności, w celu realizacji zamówienia.
  4. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon oraz adres wysyłki w tym ulicę, numer, miejscowość i kod pocztowy, a w przypadku Klientów nie będących konsumentami dodatkowo także: nazwę firmy oraz numer NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Drukarnię w ramach Serwisu.
  5. Klient oświadcza i zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.
 3. UPRAWNIENIA KLIENTA
  1. Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, oraz do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. W celu realizacji uprawnień o których mowa w cz. III ust. 1 należy zgłosić ten fakt Administratorowi danych, w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mailowy wskazany w cz. I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności.
  3. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Serwisu poprzez wysłanie e-maila pod adres w cz. I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności z prośbą o usunięcie jego subskrypcji newslettera z bazy danych Klientów Serwisu.

Załącznik nr 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Przesyłkę zawierającą informacje o odstąpieniu od umowy należy nadać na adres: Magdalena Bień "Agencja Reklamowa Studio - eM Bień Magdalena", ul. Makuszyńskiego 18, 31 - 752 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kartki@studio-em.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Magdalena Bień "Agencja Reklamowa Studio - eM Bień Magdalena", ul. Makuszyńskiego 18, 31 - 752, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Magdalena Bień 'Agencja Reklamowa Studio - eM Bień Magdalena'
ul. Makuszyńskiego 18, 31 - 752 Kraków
adres e-mail: kartki@studio-em.pl

Ja ............................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej / ych rzeczy: ..............................., numer zamówienia: ...............................

Data zawarcia umowy to ............................... Data odbioru to ...............................

Imię i nazwisko: ...............................
Adres: ...............................
Data: ...............................


............................... ...............................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Kontakt

Agencja Reklamowa Studio-eM
ul. Makuszyńskiego 18
31-752 Kraków
NIP: 865-210-33-39
REGON: 180032180